Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

PROJECT182 Woning- en Projectstoffering

PROJECT182 (Jos van Noort Woning- en Projectstoffering) is gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoogstraat 22a, 2801 HH Gouda, Kamer van Koophandel: 74718614, hierna te noemen:

‘Jos van Noort’.

Artikel 1: Aanbieding en overeenkomst

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten, mondelinge en of schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin des woords, van Jos van Noort.

1.2  De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het doen van een bestelling, het accepteren van een aanbieding of offerte in de ruimste zin des woords.

1.3  Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van Jos van Noort dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jos van Noort in contractuele relatie staat of komt te staan.

1.4  De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Jos van Noort en klant vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.5  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. En zullen klant en Jos van Noort in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen te vervangen van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1  Al onze (mondelinge of schriftelijke) offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bevestigd, en zolang de voorraad strekt.

2.2  Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte die de klant krijgt na een meet opdracht.

2.3  Indien een klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel of gedeeltelijk annuleert, is Jos van Noort gerechtigd om eventuele retour kosten bij de klant in rekening te brengen.

2.4  Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst bindt Jos van Noort slechts voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd.

2.5  Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking van de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Jos van Noort garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, offertes en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3: Gegevens

3.1  De klant is ten opzichte van Jos van Noort volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de klant. Van misbruik wordt aangifte gedaan bij de autoriteiten.

3.2  Jos van Noort is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van de opdrachten die worden geplaatst met het ontvangen e-mailadres. Jos van Noort is gerechtigd om aan de klant te factureren en betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst vanuit zijn e-mail of ip-adres.

Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1  Alle prijzen en tarieven op de website, in de aanbieding, offerte of overeenkomst zijn exclusief BTW en exclusief kosten voor verzending, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Alle prijzen zijn in euro’s vermeldt. De prijzen zijn exclusief alle andere heffingen welke van overheidswege in Nederland en daarbuiten kunnen worden opgelegd.

4.2  Jos van Noort behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – Behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

4.3  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor zolang de voorraad  strekt en voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4  Jos van Noort kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.6  Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

– Bestellingen worden vooraf of contant afgerekend bij het afleveren daarvan.

– Bestellingen worden vooraf of contant afgerekend bij het opleveren van de werkzaamheden volgens offerte.

4.7  Indien het offerte bedrag boven € 2000,- bedraagt, wordt bij aanvang van de werkzaamheden 50% vooraf in rekening gebracht en na oplevering het restant bedrag.

4.7a. Bij grotere projecten boven € 10.000 gelden andere prijs afspraken 60-30-10 procent.

4.8  Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de klant van rechtswege in verzuim, zonder nader ingebrekestelling, en zal aan de klant over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1,5% (één en een half procent) per maand in rekening worden gebracht, gerekend over de periode dat de klant in verzuim is.

4.9  Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide buiten- en gerechtelijke kosten van Jos van Noort – met een minimum van 15% van de openstaande vordering(en) onverminderd alle overige rechten van Jos van Noort. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is Jos van Noort gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Jos van Noort op schadevergoeding en zonder jegens de klant tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

Prijscondities

• Uitgaande van uitvoering in 1 doorlopende fase.
• Wij gaan ervan uit dat de ondervloer legklaar aan ons wordt aangeboden. Eventuele vloerreparaties zijn in deze prijsopgave niet meegenomen.
• Indien het werkelijke gerealiseerde aantal m2, laagdikte of fasering afwijkt van de hoeveelheden opgenomen in deze aanbieding dient u er rekening mee te houden dat de prijs aan deze situatie aangepast zal moeten worden.
• Prijzen incl. materiaal, arbeid, reiskosten en excl. BTW

Kosten i.v.m. niet nakomen beschreven voorwaarden door opdrachtgever worden doorberekend.
Wachttijden worden in situaties zoals hierboven weergegeven doorberekend a € 50,00 p.p. per uur. Het totale aantal m2 wordt ter plekke door PROJECT182 opgemeten.
Aan de hand van dit totaal is er gefactureerd.

U kunt er op vertrouwen dat aan de uitvoering van de werkzaamheden alle zorg wordt besteed.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en rechten

5.1  Jos van Noort behoud zich de eigendom van alle geleverde zaken voor terzake van alle vorderingen die zij krachtens ( tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit) een overeenkomst op klant heeft c.q. mocht verkrijgen.

5.2  Het risico ( verlies of beschadiging e.d.) terzake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveringsadres worden aangeboden of gemonteerd.

5.3  De klant is niet gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Jos van Noort rust te bezwaren en/of aan derden over te dragen.

Artikel 6: Levering en leveringstermijnen

6.1  Jos van Noort zal de bestelling zo snel mogelijk afleveren. De genoemde leveringstermijnen zijn indicatief, en worden naar beste eer en geweten vastgesteld. De genoemde levertijd geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant, behoudens opzet of grove schuld, geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.2  Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is dat door de klant is besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet meer leverbaar is. Vertragingen zullen per e-mail aan de klant worden vermeld.

6.3  Jos van Noort zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de leveringstermijnen.

6.4  Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

6.5  Bij leveringen buiten de regio Gouda (straal van 30 km) kunnen afwijkende kosten gelden.

Artikel 7: Ruilen en herroepingsrecht
We vinden het jammer dat je je product(en) wil retourneren, maar ook dit regelen we graag goed!

7.1  De klant is verplicht de producten bij aflevering of oplevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u PROJECT182 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering of oplevering, althans nadat constatering  redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk kennis te geven. Klant heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd.

Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig.

Om in aanmerking te komen voor retournering, moet je artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten. Is dit niet het geval kunnen er eventuele kosten worden verhaald op de klant.

7.2  De kosten voor het retour zenden van de bestelde producten zijn voor rekening van de klant. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact met ons opnemen via info@project182.nl.

Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid

8.1  Jos van Noort is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jos van Noort, nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- omzetderving.

8.2  Indien Jos van Noort om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief btw en exclusief verzendkosten met betrekking tot het product- of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.3  Jos van Noort zal zoveel mogelijk doen om te waarborgen dat de website virusvrij is, echter dit kan niet worden gegarandeerd. Jos van Noort is niet aansprakelijk voor schade door virussen.

8.4 Opdrachtgever vrijwaart Jos van Noort voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

Artikel 9: Overmacht

9.1  In geval van overmacht, dat wil zeggen tekortkoming, welke aan één van de partijen niet kan worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijke verkeer voor zijn rekening komt, zal deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.

9.2  Onder overmacht zal onder andere steeds mede zijn begrepen:

a. Bedrijfsstoring of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;

b. Vertraagde of te late toelevering door toeleveranciers van Jos van Noort;

c. Transport moeilijkheden of transport belemmering van elke aard, waardoor het transport naar het bedrijf Jos van Noort of van het bedrijf Jos van Noort naar opdrachtgever, wordt bemoeilijkt of belemmerd;

d. Overheidsmaatregelen die Jos van Noort verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.

9.3  Indien de overmachtsituatie heeft voortgeduurd tot één maand na de datering van de voornoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke overeenstemming binnen één maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te zijn. Jos van Noort behoud evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen en/of verleende diensten.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en /o met betrekking tot de internetsite berusten bij Jos van Noort, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en model rechten en of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom zoals concepten, analyses, grafisch materiaal, ontwerpen, vormgeving, teksten, logo’s, documentatie, rapporten, offerte’s, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Jos van Noort.

10.4 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jos van Noort, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 11: Beveiliging en privacy

11.1 De klant is verplicht de juiste gegevens aan Jos van Noort te verstrekken.

11.2 Jos van Noort verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de bestelling uit te voeren.

11.3 Alle gegevens die door klanten worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.

11.4 Jos van Noort staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de wet persoonsregistratie gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De klant zal Jos van Noort alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Jos van Noort zal voor een naar de stand van de technisch adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

11.5 De klant vrijwaart Jos van Noort voor alle aanspraken van derden die jegens Jos van Noort mochten worden ingesteld  wegens schending van de wet persoons-registraties en/of wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 12: Oplevering

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– Wanneer Jos van Noort, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.
– Na verloop van vijf dagen nadat Jos van Noort schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
– Bij ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
12.2. Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.
12.3. Bij onthouding van een goedkeuring van het werk is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Jos van Noort onder opgave van reden hiervan.
12.4. Jos van Noort is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken, alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
12.5. Jos van Noort is niet aansprakelijk voor schade ontstaan na (mondelinge of schriftelijke) oplevering.
12.6. Na de in vorig lid genoemde termijn is Jos van Noort niet meer aansprakelijk voor de tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het uitgevoerd werk een verborgen gebrek bevat en Jos van Noort daarvan binnen 1 week na ontdekking mededeling is gedaan.
12.7. De rechtsvordering uit hoofde van het feit dat de gekochte zaak niet de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de (koop, aanneming, e.d.) overeenkomst, mocht verwachten is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van 1 jaar na het tijdstip van oplevering word ingesteld.

Artikel 13: Meer- en minder kosten

13.1. In de overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Het meerwerk dient schriftelijk en vooraf tussen partijen te worden overeengekomen.
13.2. De verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat dit bekend is en uiterlijk bij oplevering. Jos van Noort kan direct na het bekend worden van de hoogte van het verschuldigde bedrag aan meerwerk de wederpartij een factuur zenden.
13.3. Wanneer na het aangaan van de overeenkomst in overleg met de wederpartij de installatie of montage van het geleverde groter of kleiner van omvang is dan oorspronkelijk overeengekomen, is Jos van Noort gerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de wederpartij te berekenen of de werkelijk daarvoor bespaarde kosten in mindering te brengen op het verschuldigde bedrag, zodat Jos van Noort niet gehouden is het oorspronkelijke bedrag te verminderen met het bedrag, dat in evenredigheid staat tot de vergroting of verkleining van het oorspronkelijke object.
13.4. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, dienen als meerwerk beschouwd te worden.
13.5. Een opdracht tot meerwerk door het adviesbureau en/of een gemachtigde die de totstandkoming en verdere uitvoering der overeenkomst door de wederpartij is aangezocht haar zaken te behartigen, wordt aangemerkt als een opdracht zijdens de wederpartij.

Artikel 14: Verplichtingen van de opdrachtgever

14.1. De wederpartij zorgt na voorafgaand overleg met Jos van Noort ervoor dat Jos van Noort tijdig over het hem benodigde kan beschikken, zoals onder andere:
– Over de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen ( zoals het bestek, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ) een en ander op aanwijzing van Jos van Noort.
– Over het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
– Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwstoffen, materialen, afvalstoffen en werktuigen.
– Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere, voor het werk benodigde energie.
– Over kosteloos en voldoende licht
– Over kosteloos warmtebronnen.
– Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen, en leidingen.
– Tochtvrij en waterdicht;

14.2. De benodigde elektriciteit, gas, en water, evenals de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn voor rekening van wederpartij.
14.3. De wederpartij dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Jos van Noort behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering aan het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
14.4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Jos van Noort voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
14.5. De wederpartij stelt kosteloos bouwvoorzieningen, zoals goederen-, personen-, en bouwliften, hijskranen, steiger voorzieningen alsmede een afgesloten ruimte, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn, te beschikking aan Jos van Noort.
14.6. Het personeel van Jos van Noort heeft toegang tot de op of bij het werk aanwezige toiletlokalen en schaftgelegenheid.
14.7. De wederpartij zorgt voor de orde en veiligheid op het werk en is aansprakelijk voor tekortkomingen met betrekking tot het op het werk aanwezige materiaal.
14.8. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat uitvoering van de werkzaamheden behoudens andersluidende afspraak, kan plaatsvinden op normale werkuren (maandag t/m vrijdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur).

Algemene egalisatie uitvoeringsvoorwaarden

Wij gaan ervan uit dat de ruimte(s) ons worden aangeboden onder de volgende condities:

• Vrij van obstakels.
• Vrij van vuil, vet, vocht, specie.
• Tochtvrij en waterdicht.
• Voldoende stroomaansluiting 220 volt 16 ampère.
• Waterkraan.
• Voldoende verlichting.
• Vloeren zijn tijdens en tussen bewerkingen niet te betreden door derden.
• Uitvoering in een doorlopende fase.
• Werkzaamheden zullen stofvorming veroorzaken, alle stofgevoelige voorwerpen dienen uit de ruimte te zijn verwijderd, dan wel te zijn afgeschermd.

Artikel 15: Algemene uitvoeringsvoorwaarden

15.1 Vloeren zijn tijdens en tussen bewerkingen niet te betreden door derden.
15.2 Werkzaamheden zullen stofvorming veroorzaken, alle stof gevoelige voorwerpen dienen uit de ruimte te zijn verwijderd, dan wel te zijn afgeschermd.
15.3 Tijdens de werkzaamheden dient er een minimale temperatuur in de ruimte van 15 graden Celsius te zijn, en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85 %. Vloertemperatuur dient minimaal 15 graden Celsius te zijn.

15.4 Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, paraffine of andere fossiele brandstofbranders. Deze veroorzaken grote hoeveelheden CO2 en H2O waterdamp wat de afwerking ongunstig kan beïnvloeden.

15.5 Gebruik voor het verwarmen alleen elektrisch aangedreven warme lucht ventilatorsystemen. Bij vloeren met capillair optrekkend vocht is applicatie niet mogelijk.

15.6 Ondervloeren dienen vloeistofdicht aan ons te worden opgeleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schades door weglopen van materiaal.

15.7 Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor beschadigingen door oneigenlijk gebruik en het ontstaan van scheuren in de afwerking die hun oorsprong vinden in de ondervloer.

15.8 Indien in de betreffende ruimtes voorheen gewerkt is met siliconen of siliconen houdende producten, is het mogelijk dat hierdoor oneffenheden in het vloeroppervlak ontstaan. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, daar dit voor ons niet controleerbaar is en buiten onze invloedssfeer ligt.

15.9 Onze vloeren zijn handmatig en ambachtelijk aangebrachte toplagen. Het is niet te voorkomen dat soms kleine oneffenheden of rolbanen in het vloeroppervlak zichtbaar blijven. Door gebruik zullen deze zaken na verloop van tijd niet meer zichtbaar zijn.

15.10 Bij kunststof vloeren de eerste 7 dagen waterbelasting voorkomen daar dit kan leiden tot witverkleuring. Indien bovenstaande voorwaardes niet worden gehaald gaan wij over tot het niet uitvoeren van de werkzaamheden.

15.11 Kosten i.v.m. niet nakomen beschreven voorwaarden door opdrachtgever worden doorberekend op basis van regiewerk.

15.12 Indien in de betreffende ruimtes voorheen gewerkt is met siliconen of siliconen houdende producten, is het mogelijk dat hierdoor oneffenheden in het vloeroppervlak ontstaan. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, daar dit voor ons niet controleerbaar is en buiten onze invloedssfeer ligt.

15.13 Onze vloeren zijn handmatig en ambachtelijk aangebrachte toplagen. Het is niet te voorkomen dat soms kleine oneffenheden of rolbanen in het vloeroppervlak zichtbaar blijven. Door gebruik zullen deze zaken na verloop van tijd niet meer zichtbaar zijn.

15.14 Bij kunststofvloeren de eerste 7 dagen waterbelasting voorkomen daar dit kan leiden tot witverkleuring.

Artikel 15: Overige bepalingen

16.1 Aanvulling op en wijziging van een overeenkomst tussen partijen en/of deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. Indien partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke bestelling of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

16.2 Jos van Noort en de klant zijn verplicht van elke adreswijziging onverwijld schriftelijk kennis aan de wederpartij te geven.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen.

17.1 Op een overeenkomst tussen partijen, deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

17.2 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertaling daarvan.

17.3 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voorzover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan Arrondissementsrechtbank te Middelburg, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter.

18. Technische info 

Poolmateriaal

Het basismateriaal van onze kwaliteiten is 100% zuiver scheerwol volgens Wools of New Zealand. Dit natuurproduct is veerkrachtig, antistatisch, geluid- en warmte-isolerend en moeilijk ontvlambaar. MID tapijt wordt volgens de Wilton-methode geweven en op de meest milieuvriendelijke wijze geproduceerd.

Pool onregelmatigheden

Door het gebruik van het natuurproduct wol als basismateriaal voor tapijt, zijn kleine onregelmatigheden in het MID tapijt niet altijd te voorkomen. Deze kleine onregelmatigheden horen bij het natuurlijke karakter van het tapijt.

Shading

Shading is het verschijnsel dat bij (voornamelijk) tapijten met een gesneden pool, bepaalde polen in een andere richting gaan liggen. Hierdoor ontstaan “schijnvlekken”. Shading is een zuiver optisch effect, is technisch niet te voorkomen en wordt als grond voor klachten afgewezen.

Leggen van tapijt

Tapijt blijft langer mooi als het deskundig wordt gelegd. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onderhoud van tapijt

Regelmatig stofzuigen houdt het tapijt langer schoon. Een krachtige stofzuiger met eventueel een roterende borstel (afhankelijk van tapijtstructuur) houdt de structuur mooier en geeft een grondiger reiniging. Jos van Noort heeft informatie beschikbaar met adviezen over de reiniging en onderhoud van tapijt.

Vlek verwijdering uit tapijt

Een vlek in tapijt hoeft in het algemeen geen reden tot ongerustheid te zijn. Echter, hoe eerder de vlek behandeld wordt, hoe beter het uiteindelijke resultaat. Jos van Noort geeft adviezen over de verwijdering van vlekken uit tapijt.